එන්.ජී.ඕ. 2 ක්‌ වසර 26 ක්‌ පුරා මේ රටේ ගබ්සා 8,81,077 ක්‌ කරලා – ඥානසාර හිමි – 2012 නොවැම්බර් 16 දිවයින | Bodu Bala Sena

Related Articles

2018 Bodu Bala Sena